# شعر

نیلوفرستان

نیلوفرستان       آوایش‌ ازدور، بانگ‌خوش‌آمدبودـشایدـ پوینده‌درپهنای‌آن‌دشت‌زمرد، بالنده‌تابالای‌آن‌باغ‌زبرجد، مثل‌همیشه‌،گرم‌،پرشور...     نزدیک‌تر،نزدیک‌تر، ازلابه‌لای‌شاخه‌ها،ازپشت‌نیزار، گهگاه‌می‌شدآفتابی نیلوفرستانی‌،سمنزاری‌،که‌چون‌عشق‌، تاچشم‌می‌پیمود،آبی       نزدیک‌تر،نزدیک‌تر،اوبود،اوبود. آن‌همدل‌همصحبت‌آیینه‌روبود. آن‌همزبان‌روشن‌پاکیزه‌خوبود. آن‌عاشق‌ازخودبرون‌، آن‌عارف‌درخودفروبود. آن‌سینه‌،آن‌جان‌،آن‌تپش‌، آن‌جوشش‌،آن‌نور...       دریا،همان‌دنیای‌رازبیکرانه‌، دریا،همان‌آغوش‌بازمادرانه‌، دریا،شگفتا،هردو،هم‌گهواره‌... هم‌گور...       نزدیک‌تر،نزدیک‌تر،اوهم‌مرادید. آوای‌اوبانگ‌خوش‌آمدبود، بی‌هیچ‌تردید. آن‌سان‌که‌بیندآشنایی‌آشنارا، چیزی‌درین‌عالم‌به‌هم‌پیوندمی‌داد جان‌های‌بی‌آرام‌مارا.   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

دو شعر از باباطاهر

لاحبیب الاهو سلام علیکم دوشعرازباباطاهرتقدیم به تمام دوستان شعردوست: مکن کاری که پا برسنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو چو فردا نامه خوانان نامه خونند تو وینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید